Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Boekingen
Holidayhomesinportugal.com neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 21 jaar. De huurder dient 21 jaar of ouder te zijn en bij het verblijf aanwezig te zijn. Holidayhomesinportugal.com behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren. Holidayhomesinportugal.com zal de boeking binnen 3 dagen na ontvangst digitaal aan u bevestigen en factureren. De bevestiging/factuur dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd per email kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk 3 dagen na datum van de bevestiging/factuur en vóór aanvang van het verblijf. Bent u binnen 3 dagen na de boeking niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u zo spoedig mogelijk contact met ons te nemen via tel nr 06-53372153.

2. Boeken op lange termijn
Wilt u een accomodatie boeken in een periode waarvoor de huursommen nog niet bekend zijn, dan verrichten wij een voorreservering voor u. U ontvangt binnen enkele dagen de bevestiging van uw voorreservering. Een voorreservering is voor beide partijen geheel vrijblijvend. Uw voorreservering wordt een definitieve boeking op het moment dat u de factuur van de boeking ontvangt. U kunt nog kosteloos annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen na ontvangst van de factuur.

3. Prijs
De prijzen op Holidayhomesinportugal.com zijn niet bindend. Holidayhomesinportugal.com behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen, bijvoorbeeld ten gevolge van (maar niet beperkt tot) een wijziging van de energieprijzen. Bij boeking wordt u in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging/factuur door Holidayhomesinportugal.com is verzonden.

4. Accomodatie-informatie
Bij de huurprijs van iedere accomodatie is inbegrepen: • Waterverbruik • Elektriciteit • Toegang tot alle faciliteiten van het Alto Club resort • BTW volgens de richtlijnen van de BTW-administratie van het land van bestemming • Eindschoonmaak • Gebruik Wifi Holidayhomesinportugal.com behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere acties (bepaalde) bijkomende onderdelen uit te sluiten.

5. Huisdieren
Het meenemen van uw huisdier is niet toegestaan

6. Betalingen
a) Bij boeking dient u een aanbetaling van 30% van het boekingsbedrag te doen. Het restant van het boekingsbedrag moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van het verblijf in het bezit zijn van Holidayhomesinportugal.com.
b) Bij boeking binnen 6 weken vóór aanvang van uw verblijf dient het gehele boekingsbedrag ineens per bankoverschrijving, IDEAL of per creditcard voldaan te worden.
c) Bij niet-tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u in verzuim en is Holidayhomesinportugal.com gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een bericht aan u. U bent aansprakelijk voor alle schade die Holidayhomesinportugal.com als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Holidayhomesinportugal.com in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. In ieder geval bent u een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 30% van de huursom bij ontbinding binnen 12 weken vóór de geplande aanvangsdatum van het verblijf en gelijk aan de totale huursom bij ontbinding binnen 6 weken vóór aanvang van het verblijf. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigdevergoeding van overige schade. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht. De betaling van het bepaalde onder a, b en c dient uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/factuur in het bezit te zijn van Holidayhomesinportugal.com.

7. Wijzigingskosten
Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Holidayhomesinportugal.com niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van Holidayhomesinportugal.com of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. Voor elke wijziging tot maximaal 4 weken vóór aankomst in verband met een reeds gedane boeking rekenen wij u € 49,50 wijzigingskosten aan. Deze kosten worden niet gerekend indien u bijboekt of wijzigt naar een duurdere periode of accomodatie. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan. Bij een wijziging naar een goedkoper verblijf of (een gedeeltelijke) annulering binnen een periode van 4 weken vóór aanvang van het verblijf, bent u de volledige oorspronkelijke huursom verschuldigd.

8. Annuleringen
Het is raadzaam bij boeking een annuleringsverzekering af te sluiten. Met annuleringsverzekering, zonder annuleringsverzekering óf met annuleringsverzekering en ongeldige reden zijn de volgende bepalingen van toepassing:
a) Bij annulering meer dan 6 weken vóór aanvang van het verblijf is 30% van de huursom verschuldigd met een minimum van € 150,00.
b) Bij annulering binnen 6 weken vóór aanvang van het verblijf is de volledige huursom verschuldigd.
c) Bij annulering van boekingen voor langere perioden tegen speciale (niet standaard op de website vermelde) tarieven, zoals winterboekingen, geldt dat bij annulering binnen 12 weken voor aanvang van het verblijf de volledige huursom verschuldigd is.
d) Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het totaalbedrag van de boeking verschuldigd. De betaling van het bepaalde onder a, b, c en d dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum in het bezit te zijn van Holidayhomesinportugal.com.

9. Aankomst en vertrek
Aankomstprocedure: Bij aankomst bij de receptie van Alto Club ontvangt u de sleutel van uw accomodatie. U heeft vanaf 16.00 uur toegang tot de accomodatie. Vanaf 10.00 uur kan er gebruik gemaakt worden van alle faciliteiten op het resort. Ook is er de mogelijkheid om uw bagage bij de receptie te plaatsen Op de dag van vertrek dient u de accomodatie vóór 11.00 uur te verlaten, dit in verband met de schoonmaak van de accomodatie. U kunt nog de hele dag gebruikmaken van alle faciliteiten op het resort.

10. Wij maken u er op attent dat het mogelijk is dat tijdens uw verblijf onderhoudswerkzaamheden op het resort worden uitgevoerd zonder dat u recht heeft op enige vergoeding.

11. Zwemmen
Kinderen onder de 12 jaar mogen zich zonder begeleiding van een volwassene niet in de zwembaden bevinden. Ouders en/of begeleiders moeten ervoor zorgen dat kinderen die niet kunnen zwemmen, zwembandjes en/of een zwemvestje dragen in de zwembaden. Hierbij dient altijd een volwassene in de directe nabijheid te zijn.

12. Overmacht
Overmacht van de zijde van Holidayhomesinportugal.com bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van Holidayhomesinportugal.com, daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

13. Aansprakelijkheid
a) Holidayhomesinportugal.com en het betreffende park aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:
• diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een van onze accomodaties;
• het onklaar raken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het park.
b) De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Holidayhomesinportugal.com en/of enige derde ontstaat als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf of van derden die zich door hun toedoen in het park bevinden.
c) Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de accomodatie kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.

14. Klachten
Ondanks alle zorgvuldigheid van Holidayhomesinportugal.com kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct aan de receptie voor te leggen om de leiding in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen.

15. Algemeen
Correspondentie kunt u richten aan: Holidayhomesinportugal.com, Beukenlaan 36, 3762 AJ Soest. Op uw boeking is uitsluitend Nederlands recht vantoepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij Holidayhomesinportugal.com. Op de inhoud van de(digitale) publicaties van Holidayhomesinportugal.com zijn wijzigingen voorbehouden. De digitale versie van de Algemene Voorwaarden van Holidayhomesinportugal.com (te vinden op www.holidayhomesinportugal.com) is leidend. Hiermee vervallen de voorgaande (digitale) publicaties.